O autorze
Anna Grodzka (ur. 16 marca 1954 w Otwocku) – polska aktywistka społeczna, współzałożycielka Fundacji Trans-Fuzja, działającej na rzecz osób transpłciowych, Fundacji LGBT Business Forum oraz Stowarzyszenia Zrównoważonego Rozwoju Społecznego „Społeczeństwo FAIR“, posłanka na Sejm RP VII kadencji.

Nosiła imię Krzysztof, ale od dziecka czuła się dziewczyną i kobietą. W okresie jej młodości korekta płci była niemożliwa, dlatego zdecydowała się na to dopiero w 2008 roku, gdy jej syn był już dorosły. Jej procesowi korekty płci został poświęcony film dokumentalny "Trans-akcja" (reż. Sławomir Grünberg, HBO 2010).
Anna Grodzka ukończyła studia z zakresu psychologii klinicznej na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadziła działalność gospodarczą, w branży wydawniczej i poligraficznej. Społecznie działała w Zrzeszeniu Studentów Polskich, Socjaldemokracji RP, a następnie do września 2011 była członkinią Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Warszawie.
Od 2009, do czasu wyboru do parlamentu prowadziła Fundację Trans-Fuzja. Organizacja ta stawia sobie za cel upowszechnianie wiedzy o transpłciowości, a także podejmowanie działań na rzecz wsparcia osób transpłciowych. Była także wiceprzewodniczącą Komisji Dialogu Społecznego ds. Równego Traktowania przy Prezydencie m.st. Warszawy.
W wyborach do Sejmu RP w 2011 roku kandydowała z pierwszego miejsca krakowskiej listy Ruchu Palikota. W wyniku głosowania uzyskała 19 451 głosów i mandat poselski. Została tym samym pierwszą w Polsce osobą publicznie ujawniającą swoją transpłciową przeszłość, którą wybrano do parlamentu. Jest Laureatką corocznej nagrody Fundacji im. Izabeli Jarugi-Nowackiej „Okularów Równości” w 2012 roku. W swojej pracy parlamentarnej zajmuje się przede wszystkim problematyką praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji, problemami polityki mieszkaniowej, prawa pracy i związków zawodowych, promocją odnawialnych źródeł energii, demokracji energetycznej, kultury i problemami równości kobiet i mężczyzn oraz osób LGBT. Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi.

Dlaczego wyłaniamy kandydatkę/kandydata na Prezydenta RP?

Komu możemy zaufać, że będzie reprezentował wizję zrównoważonego, otwartego i sprawiedliwego rozwoju społecznego w Polsce? To pytanie zadaje sobie powstały w minioną sobotę ​K​omitet Inicjatywy Prawyborów Społecznego Kandydata na Prezydenta RP​.

Otrzyma​ł​am rekomendację Partii Zieloni do wystąpienia w jej imieniu jako kandydatka w wyborach prezydenckich. Mam nadzieję, że Komitet Inicjatywy Prawyborów Społecznego Kandydata na Prezydenta RP zgłosi także inne kandydatury, które wystartują w równej rywalizacji. To jest w rękach przedstawicieli organizacji uczestniczących w Komitecie.

Mój udział w tej inicjatywie to przede wszystkim wyraz poszukiwania dobrej formuły dla lewicowej strony sceny politycznej. Spróbujmy ją znaleźć wspólnie!

Zapraszam do lektury Manifestu Programowego komitetu.
​Anna Grodzka

--

Wybieramy kandydatkę/ kandydata, który sprawując swój urząd, dzięki posiadaniu inicjatywy ustawodawczej i możliwości negocjowania treści ustaw w rządzie i parlamencie, będzie aktywnie wpływał na realizację interesu społeczeństwa, a nie tylko korzyści uprzywilejowanych grup obywateli, rynków finansowych i globalnych korporacji. Wybrany przez nas prezydent będzie domagał się uchwalania takich praw, które zagwarantują, że nasza praca i lokalna przedsiębiorczość nie będą przedmiotem nieuzasadnionych zysków wielkich międzynarodowych firm, a należne Polsce oraz Polkom i Polakom podatki zostaną w kraju – nie będą wypływały nielegalnie i półlegalnie za granice. Polska nie może być europejskim rezerwuarem taniej siły roboczej i braku szans dla ludzi młodych, skazanych na emigrację. Wybierzmy kandydatkę/ kandydata, który sprzeciwi się ograniczaniu praw pracowniczych – bezpłatnej pracy w nadgodzinach, omijaniu ponoszenia kosztów ochrony zdrowia czy ubezpieczeń społecznych. Zadba o pełną realizację Konwencji ONZ o osobach z niepełnosprawnością, dostępność opieki zdrowotnej i prawa lokatorów. Bezpieczeństwo Polski będzie postrzegał przede wszystkim w systemie sojuszy europejskich i sile naszej gospodarki. Zadba również o odpowiednią pozycję naszego kraju w polityce międzynarodowej i o budowanie pozytywnych i partnerskich relacji między Unią Europejską a Ukrainą.

Wolność i Demokracja

Wybieramy kandydatkę/ kandydata, który będzie dbał o prawo do odpowiedzialnej wolności każdego człowieka. Wolności, która nie ogranicza prawa do godności i integralności innych ludzi. Wolności, której warunkiem jest prawo każdego do takich warunków ekonomicznych, które nie skazują na biedę, dyskryminację i ograniczenie dostępu do powszechnych usług publicznych – ochrony zdrowia, edukacji i mieszkania. Odpowiedzialna wolność to prymat demokratycznych stosunków społecznych nad prawami narzucanymi przez światowy zglobalizowany kapitał czy instytucje religijne. Wolność to także wolność do wyznawania religii i wiary – ale to także wolność od konieczności przyjmowania praw narzucanych przez systemy ideologiczne i religijne całemu społeczeństwu i niewierzącym. Oczekujemy, że nasz Prezydent będzie dbał o ograniczenie wpływów kościołów i korporacji biznesowych na decyzje demokratycznego społeczeństwa i państwa.


Wybieramy kandydatkę/ kandydata, który – podobnie jak my – będzie aktywnie zabiegał o naprawę demokracji – reformę systemu politycznego, który będzie działał w sposób transparentny oraz zapewni faktyczny udział obywateli i obywatelek w podejmowaniu decyzji, zarówno na poziomie samorządowym, jak i na poziomie państwa oraz zagwarantuje faktyczną kontrolę obywatelską w sferze publicznej. Nasz kandydat lub kandydatka, jako Prezydent, będzie wpierał takżedemokrację pracowniczą oraz reformę systemu wyborczego na bardziej zrównoważony oraz wprowadzający kadencyjność władz. Skorzysta z prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej, aby wzmocnić rolę referendum w naszym systemie politycznym, tak aby zgodnie z postulatem związków zawodowych referendum poparte podpisami określonej liczby obywatelek i obywateli było rozpisywane obligatoryjnie. Działać będzie w kierunku powiększenia wpływu obywateli i obywatelek na gospodarkę poprzez rozwój zbiorowych układów pracy, wzmocnienie pozycji rad pracowniczych, rozwój spółdzielczych form gospodarowania i akcjonariatu pracowniczego.

W demokratycznym państwie politycy nie mogą być kastą, która stoi ponad prawem, lecz muszą odpowiadać za swoje postępowanie tak samo jak wszyscy. Dlatego nasz kandydat lub kandydatka na Prezydenta zobowiąże się do zwolnienia z tajemnicy państwowej kluczowych świadków w sprawie tajnych więzień CIA w Polsce.

Zrównoważona, harmonijna gospodarka

Wybieramy kandydatkę/ kandydata, który zdeterminowany będzie sprzeciwiać się liberalnemu egoizmowi, ale także etatystycznemu, wszechogarniającemu państwu. Wybierzmy kandydata/ kandydatkę, która przypisuje właściwą wagę gospodarce lokalnej, opartej na lokalnych zasobach. Sprawiedliwie nie znaczy biednie. Zrównoważona polityka gospodarcza, opierająca się na osiągnięciach nauki i wiedzy, nastawiona na rozwój lokalnej prywatnej i społecznej przedsiębiorczości, jest olbrzymią szansą na dynamiczny rozwój gospodarczy.

Wybieramy osobę, która opowiadać się będzie za likwidacją biurokratycznych barier dla drobnej przedsiębiorczości i społecznego gospodarowania oraz wyważonym systemem podatkowym i która wie, że obok własności prywatnej powinna funkcjonować kontrola państwa nad strategicznymi sektorami gospodarki oraz własność publiczna i spółdzielcza. Budujmy solidarne społeczeństwo, a nie świat, w którym egoizm bierze górę nad humanizmem i sprawiedliwością. Prawdziwą miarą rozwoju jest podnoszenie się jakości życia obywateli i obywatelek, a nie wskaźnika PKB. Wybieramy Prezydenta, który sprzeciwi się przewidywanemu w umowie o wolnym handlu między Europą a USA mechanizmowi dochodzenia od państw nieuzyskanych przez korporacje korzyści (TTIP). Dlatego mówimy „Społeczeństwo, głupcze!”.

Transformacja energetyczna, ochrona środowiska i klimatu

Wybierzmy naszą kandydatkę/ kandydata, który nie zgodzi się na dalsze naruszanie równowagi przyrody poprzez rabunkową eksploatację i zawłaszczanie zasobów naturalnych. Nie zgodzi się na to, aby w imię partykularnych i doraźnych interesów zatruwano nasze powietrze i środowisko przyrodnicze, odbierano nam zdrowie i szanse na życie przyszłym pokoleniom. Będzie wetować „specustawy”, psujące polskie prawo w imię interesów firm zainteresowanych zyskami z eksploatacji gazu łupkowego, budowy elektrowni atomowych czy nowych kopalń odkrywkowych. Będzie domagał się proekologicznej polityki opartej na zrównoważonej relacji człowieka z otaczającym go środowiskiem oraz przyjęcia zasady szacunku dla praw zwierząt. Wspieramy pilną transformację energetyki w kierunku efektywności energetycznej oraz rozwoju wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Demokracja to także demokracja energetyczna – rozproszone społeczne, prosumenckie źródła energii odnawialnej. To podstawa naszej niezależności energetycznej i rozwoju technologii przyszłości, która będzie stwarzać nowe miejsca pracy. Transformacja musi nastąpić także w rejonach górniczych, w których stopniowo, w ciągu 30 lat, będzie następowało zmniejszanie produkcji energii konwencjonalnej, a na jej bazie – rozwój energetyki odnawialnej i rozproszonej. Jednym z niewykorzystanych potencjałów Polski jest rolnictwo, którego struktura i doświadczenie może stanowić podstawę racjonalnej, ekologicznej produkcji zdrowej żywości, a także energetyki odnawialnej. Wykorzystamy ten potencjał.

Nasz prezydent będzie rozumiał, że wszyscy jesteśmy obywatelami Ziemi, naszego jedynego statku w kosmosie, który musi chronić swój klimat w imię obrony cywilizacji. Dlatego Prezydent będzie dbał o to, aby polska polityka kierowała się zasadami zrównoważonego rozwoju oraz pracowała rzetelnie wraz z innymi narodami w redukcji zagrożeń globalnych.

Przestrzeganie praw człowieka

Naszym wspólnym cywilizacyjnym dorobkiem są prawa człowieka i obywatela. Wyłoniona przez nas kandydatka/ kandydat jako Prezydent zabiegać będzie o ich respektowanie i realizację przez instytucje życia publicznego. Prawa człowieka to także, a może nawet przede wszystkim, ignorowane przez wszystkie dotychczasowe władze prawa ekonomiczne i socjalne. Wybierzmy człowieka, dla którego równość i godność obywateli i obywatelek, a także prawa mniejszości są najwyższym nakazem. Wybierzmy Prezydenta, który będzie wspierał wszelkie działania na rzecz równości kobiet i mężczyzn i który nie będzie ulegał antygenderowym fobiom.

Naszym celem jest sprawiedliwe państwo, w którym różnice majątkowe są uzasadnione tylko różnicami w zaangażowaniu poszczególnych obywateli i obywatelek w pracę i różnicami w uzdolnieniach, a nie skutkiem „układów”, nepotyzmu i spekulacji. Bariery w dostępie do wiedzy, edukacji, odpowiedniej pomocy prawnej czy opieki zdrowotnej nie mogą być przyczyną nierówności.

Wolna kultura i niezależne media

Wybierzmy Prezydentkę/ Prezydenta, dla którego wartością jest wolna kultura, nieskrępowana debata publiczna i niezależne od wpływów politycznych i korporacyjnych media. Prawa autorskie muszą gwarantować twórcom ochronę własności intelektualnej, ale nie mogą one ograniczać obywatelom i obywatelkom dostępu do kultury i cywilizacyjnego dorobku.Komitet Inicjatywy Prawyborów Społecznego Kandydata na Prezydenta RP

Warszawa, 24 stycznia 2015
Trwa ładowanie komentarzy...